Logopedie

Stotteren bij kinderen

Stotteren bij jonge kinderen

 

De spraak-/taalontwikkeling van je kind maakt een explosieve groei door, met name in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Je kind leert veel nieuwe woorden, om zo tot het opbouwen van zinnen te komen. In deze ontwikkelingsfase kun je de eerste niet-vloeiendheden waarnemen: het stotteren. Dit kunnen losse herhalingen zijn, maar ook langere herhalingen en blokkades van klanken en woorden. Het stotteren kan de verstaanbaarheid van de spraak belemmeren. Het is goed om contact op te nemen met de logopedist om te beoordelen of behandeling gewenst is, of dat het stotteren nog gemonitord kan worden.

Het niet-vloeiend spreken, stotteren, treedt vaak rond de leeftijd van 2 jaar op. Er zijn verschillende stotters die je kunt waarnemen bij je kind:

  • Normale niet-vloeiendheden zoals het zoeken naar woorden: “.. en dan, dan, dan ga ik spelen”.
  • Vele woord herhalingen: “Ik ik ik ik ik ik ga morgen naar naar naar naar opa en oma”.
  • Het verlengen van een klinker: “Maaaag ik een snoepje?”
  • Het blokkeren van een bepaalde klank: “P p p p p papa, mag ik mee?”

Heb je vragen of maak je je zorgen over het stotteren van je kind? Zoek dan contact met een logopedist.

Onze logopedist Melanie is gespecialiseerd in stotteren en werkt middels het RESTART-DCM en het Lidcombe Programma. In samenspraak met haar zal worden beoordeeld en bepaald welke therapie het beste aansluit bij je kind en jou als ouder of dat het stotteren nog gemonitord kan worden.

LIDCOMBE PROGRAMMA

Het Lidcombe Programma is een gedragstherapeutische behandeling voor kinderen tot 7 jaar die stotteren. Je bent samen met de logopedist aan het werk, het betreft een directe behandelmethode. Er wordt enkel en alleen positief gereageerd op de spraak van je kind. Het programma kent twee fases, in de eerste fase vinden er wekelijks behandelcontacten plaats. In de tweede fase wordt de behandelfrequentie verlaagd.

RESTART – DCM

Het RESTART – DCM programma is, in tegenstelling tot het Lidcombe Programma, een indirecte behandelwijze voor kinderen tot 7 jaar die stotteren. Het doel is het in evenwicht brengen van de verwachtingen en de mogelijkheden van je kind en die van jou als ouder. Tijdens de behandeling komen er vier verschillende domeinen aanbod, te weten: het motorische domein, het linguïstische domein, het sociaal- emotionele domein en het cognitieve domein. Er vinden wekelijks behandelcontacten plaats.

Stotteren bij oudere kinderen

Kinderen in de basisschoolperiode maken een grote ontwikkeling door, op zowel sociaal- emotioneel gebied als op cognitief gebied. Stotteren komt ook regelmatig voor bij oudere kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is een disbalans in vaardigheden en mogelijkheden van je kind. Anderzijds de verwachtingen van je kind of van zijn of haar omgeving.

Ook hierbij kan de logopedist helpen. In samenspraak wordt er een geschikte behandelmethode gekozen. Er is niet één methode dat aantoonbaar het beste werkt, dus onze logopedisten bieden maatwerk, passend bij de mogelijkheden van je kind en jij/jullie als ouder(s).

Soms is aanvullende hulp nodig en adviseren wij om contact op te nemen met het Stottercentrum.

Heb je vragen en/of zorgen rondom het stotteren van je kind?