Logopedie

Goed om te weten

Identificatieplicht

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

Hieronder een video met meer informatie over de identificatieplicht in de zorg.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacybeleid

(op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Logopedisch Centrum Nouwels gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopedisch Centrum Nouwels deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopedisch Centrum Nouwels bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopedisch Centrum Nouwels houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopedisch Centrum Nouwels vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Logopedisch Centrum Nouwels informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopedisch Centrum Nouwels informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopedisch Centrum Nouwels informeert patiënten indien Logopedisch Centrum Nouwels bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie, dan vinden we het fijn dat je dat eerst met je behandelend logopedist bespreekt. Als jouw logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Caroline Nouwels.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedisch Centrum Nouwels volgt deze klachtenregeling.
In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. Je kunt deze ook hier downloaden.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is daarop gebaseerd.

Heb je vragen naar aanleiding van deze pagina?