Leren lezen om beter te leren praten

mm

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert meestal veel beter. Daarom zijn sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw wetenschappers, logopedisten en ouders aan de slag gegaan met de methode van het globaal lezen op zeer jonge leeftijd.

In het gewone onderwijs komt het lezen pas nadat het kind zijn spreektaal praktisch volledig ontwikkeld heeft. Bij de methode van het globaal lezen wordt begonnen op het moment dat het kind de eerste woordjes gaat zeggen en loopt het aanbieden van leeswoorden en zinnetjes steeds een klein stapje vooruit op wat het kind al zelf kan zeggen. Belangrijk is dat de woorden en zinnen functioneel zijn in het leven van het kind.

2119-logopedisch-centrum-nouwels

Door het oefenen met leeswoorden zal een kind meer gaan praten, woorden gemakkelijker kunnen oproepen, langere zinnetjes gaan maken en beter verstaanbaar gaan praten. Zo gauw het kind kennis van de letters en klanken heeft kan aan de uitspraak van specifieke woorden gewerkt gaan worden. De methode van het globaal lezen is daarom bij uitstek geschikt als logopedisch hulpmiddel. Binnen de logopedische behandeling gebruiken wij Leespraat & de Tan Soderbergh Methode.

Kenmerken van Leespraat en Tan Soderbergh Methode

  • De eigen leefwereld van je kind staat centraal. De woorden sluiten aan bij de belevingswereld en woordenschat van je kind. Geadviseerd wordt om op meerdere momenten op een dag aandacht aan het lezen besteden, met name in de natuurlijke context.
  • Je kind leert lezen om beter te leren praten. Het spreken wordt gestimuleerd, de zinslengte kan worden uitgebreid en er kan een groot positief effect op de uitspraak worden bewerkstelligd.
  • Vanaf een jaar of twee kun je hier vaak al mee beginnen.
  • In het begin ligt het accent op foto’s, plaatjes en geschreven woordbeelden. Later wordt dat steeds verder uitgebreid passend bij het ontwikkelingsniveau van je kind.

Maatwerk

Leren lezen om beter te leren spreken is altijd maatwerk. Samen met jou en je kind wordt de inhoud en aanpak bepaald. Wat moet je kind kunnen om hiermee te starten?

  • Je kind moet kunnen luisteren naar opdrachtjes en ook kunnen reageren op korte opdrachtjes.
  • Je kind staat open voor de inbreng van een volwassene.
  • Je kind kan matchen en kiezen; het kind kan twee kaarten met ongeveer hetzelfde woord bij elkaar leggen en kan uit twee kaarten de juiste pakken.
  • Het is gemakkelijk als het kind al enkele woordjes zegt of dat het enkele gebaren kent en kan produceren.

Logopedie en leren lezen om (beter) te leren praten

Het vroegtijdig leren lezen is één van de middelen die wij als logopedist in onze zorg voor kinderen met Downsyndroom inzetten. Een goed middel om de spraak-/taalontwikkeling te stimuleren en de verstaanbaarheid te verbeteren. Het is mooi meegenomen dat hiermee ook het opstarten van de leesontwikkeling en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gestimuleerd, al is dat niet ons primaire doel binnen de logopedische behandeling.